Regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy (serwis) dostępny pod adresem divelook.pl prowadzony jest przez firmę: Firma "Złota Rybka" Małgorzata Kusiak,

Nip: 2220546067,  Regon 270582240, pod adresem: ul.Kościelna 6, Powidz 62-430, tel. 502-516-148 lub 661-748-312, e-mail: biuro@divelook.pl

Definicje:

Sklep internetowy (serwis); Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem divelook.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internetowej.

Sklep stacjonarny: Sklep znajdujący się przy ul. Kościelnej 6 w Powidzu 62-430.

Klient: Osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Regulamin: Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

Konto: Oznacza historię zawierającą zamówienia klienta oraz bazę zawierającą dane klienta służącą do realizacji składanych zamówień.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, zwane także Umową.

Formularz zamówienia: dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.

Produkt: dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, usługa lub dane cyfrowe, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym mogą to być np. artykuły sportowe,ekwipunek nurkowy, materiały szkoleniowe itp.

Dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

Załącznik nr 1:  dołączony do Regulaminu dokument zawierający dane potrzebne do złożenie Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail.

Załącznik nr 2:  dołączony do Regulaminu Formularz umożliwia odstąpienie od umowy.

Załącznik nr 3:  dołączony do Regulaminu Formularz reklamacyjny umożliwiający złożenie  reklamacji.                                                                                                                                                                                                             

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym divelook.pl pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Sprzedaż towarów realizowana jest na odległość, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia oraz wyraża zgodę na treść Regulaminu.

3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu www.divelook.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny a także ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawartość witryny nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Sklep Internetowy divelook.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Polski.

5.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Warunki złożenia zamówienia

1.Zamówienia można składać poprzez Sklep www.divvelook.pl  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.

2.Klient może złożyć zamówienie w sklepie internetowym jako gość (nie musi zakładać konta) lub jako zarejestrowany użytkownik (zakładając konto)

3. Klient może wybrać jeden ze sposobów składania zamówienia:

  • poprzez uzupełnienie formularza zamówienia który znajduje się na Stronie Internetowej divelook.pl
  • poprzez e - mail( drogą elektroniczną) - pod adresem biuro@divelook.pl
  • drogą telefoniczną, wtedy tylko gdy jest klientem zarejestrowany w Sklepie: tel. 661-748-312  

4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane  drogą e – mailową  lub telefoniczną przez obsługę Sklepu internetowego. Umowa sprzedaż uznana jest za zawartą w Momocie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy divelook.pl

5. Zamówienia złożone do godziny 11:00 w dni robocze zostaną rozpatrzone tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w dni robocze, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrzone następnego dnia roboczego.

6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny np.brak jest towaru w magazynie oraz braku możliwości realizacji zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 dni. W sytuacji, o której mowa Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie czy realizować je w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe.

7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Klientów będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Klientów zamówienia nie mogą być anulowane.

8. 24 godziny to średni czas realizacji Zamówienia czas ten liczony jest od złożenia do wysłania zamówieni do Klienta 

Formy Płatności

1.W sklepie Internetowym divelook.pl klient ma możliwość dokonania płatności:

  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • płatność za pobraniem
  • płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

2.Klient, który wybrał płatność przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożenie zamówienia w terminie do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie Klienta zostanie anulowane. 

Płatność

1. Ceny podane w Sklepie internetowym divelook.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Do każdego Zamówienia Sklep Internetowy divelook.pl wystawia Dowód zakupu.

3. Klient nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawienia Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w Produktach zmian w cenach oraz ich opisów ze swoją najlepszą wiedzą.

5. Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Warunki dostawy

1. Dostawa Produktu ogranicza się do obszaru Polski i odbywa się pod adres który wskazuje Klient w trakcie składania zamówienia.

2. Klient w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego produktu:

  • dostawa przez firmę kurierską.
  • odbiór osobisty

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

4. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Klient.

6. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

Reklamacje

1. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub jego kopię, klient może podać inny dowód zakupu produktu np. numer zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady za wyjątkiem sytuacji gdzie klient otrzymał wadliwy towar.

Załącznik 3 - Wniosek reklamacyjny dołączony do Regulaminu.

2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane w kwocie odpowiadającej podstawowej formie przesyłki (najtaniej).

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o dalszym postępowaniu oraz wyniku reklamacji.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

5. Jeżeli reklamacje jest uzasadniona towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Ochrona danych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego divelook.pl jest Firma "Złota Rybka" Małgorzata Kusiak, Nip: 2220546067,  Regon 270582240 w Powidzu przy ul.Kościelnej 6. 

2. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)(zwanej dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 202 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Sklep internetowy gromadzi dane osobowe klientów które są niezbędne w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji.

4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne a wyrażenie zgody na przetworzenie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.    

5. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucją do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

6. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania do celów związanych z realizacją zamówienia. 

7. Klient akceptując regulamin w tym postanowienia działu o Ochronie danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z jego zamówieniem.                                                 

Odstąpienie od umowy.

1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu Umowy, drogą e - mailową lub pocztą na adres Sprzedawcy. Wzór oświadczenia zawiera  Załącznik 2 w Regulaminie,  wzór oświadczenia nie jest obowiązkowy. 

2.Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi, jednostkami i organizacjami osobowości prawnej oraz przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3.Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

4. Klient który odstępuje od  umowy ma obowiązek zwrócić Produkt w stanie nienaruszonym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w  terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca  zwróci wyżej wymienione płatności niezwłocznie i nie później niż  14 dni roboczych od dnia, w którym  Sprzedający został poinformowany  o decyzji Klienta o wykorzystaniu  prawa do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktów, objętych zamówieniem.

6. Płatności zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane  przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

7. Klient ponosi koszty zwrotu Produktów Sprzedawcy.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Postanowienia końcowe.

1.Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, Inspekcji Handlowej, bądź skorzystać z platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego www.divelook.pl, zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

5.Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

6.Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2017 roku.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Składanie zamówień drogą e-mailową

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 - Formularz reklamacyjny